Adım 1: Kayıt & Kullanım Koşulları

Ü yelik Bilgilendirmeleri ve Sö zleşmesi

İnternet ü zerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz aplikasyonumuzdan www.yagmurcicekevi.com (" Site" ) ü yeliği iç in sö zleşme yapacağınız YAĞMUR Ç İÇ EK EVİ (" İŞYERİMİZİN" ).İnternet ü zerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz aplikasyonumuzdan www.yagmurcicekevi.com (" Site" ) ü yeliği iç in sö zleşme yapacağınız YAĞMUR Ç İÇ EK EVİ

İletişim bilgilerimiz şö yledir (Adres: Meydan cad no 18 RİZE

Tel: 0 464 217 11 91   E-posta: info@yagmurcicekevi.com ).   Şirketimiz Rize Esnaf odalarına ü yedir, 

Bu ü yelik sö zleşmesinin kurulması iç in, istenilen Ü ye(lik) Bilgileri' ' ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Ü yeliği Tamamla] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi ö zellikle rica ederiz bir hata fark ederseniz dü zeltiniz. Ü yelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları ise Ü ye Girişi kısmından ulaşacağınız &ldquo Hesabım&rdquo bö lü mü nde dü zeltebilir veya Mü şteri Hizmetlerimiz ile 0464 217 11 91 nolu telefondan irtibata geç ebilirsiniz.

Ü yelik işlemleriniz tamamlandığında bu Ü yelik Bilgilendirmeleri-Sö zleşmesi' ' ni (form-metin olarak) Ü yelik Bilgileri' ' nde belirttiğiniz mail adresine gö ndereceğiz. Ayrıca Sitemizde yine form olarak yer almaktadır. Ü yeye " ö zel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sö zleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sö zlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekç e gö stermeksizin ve ceza ö demeksizin ü yeliğinizi sona erdirebilirsiniz (Sitemiz ü yeliğinden ayrılmak iç in Şirketimiz' ' in gö nderdiği tü m e-postalarda yer alan &ldquo ü yelikten ayrıl&rdquo linkini de kullanabilirsiniz) aynı şekilde Şirketimiz de ü yelikleri sona erdirebilir.

Şirketimiz ve Sitemizde ü ye-mü şteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geç erlidir.

  • Ü yeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin gü venliği iç in gerekli ö nlemler bilgi ve işlemin mahiyetine gö re Şirketimiz veya ilgili kuruluşç a sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tü m kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz &lsquo den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerç ekleştirilmektedir (Kredi kartı " şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından tarafından gö rü lmez ve/veya kaydedilmez).
  • Sitemize ü yelik, ü rü n/hizmet satın alma ve bilgi gü ncelleme amaç lı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından gö rü ntü lenemez.
  • Ü yelerimize ait bilgiler yasal dü zenlemelerin ö ngö rdü ğü sorumluluklarımız ç erç evesinde ilgili kuruluşlara aç ıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her tü rlü kişisel olan-olmayan bilgileri, kanunlara uygun biç imde, Şirketimiz tarafından, her tü rlü , ü rü n-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve ü yelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile sü resiz olarak veya yasal/ö ngö rü lecek sü re iç in kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, gü ncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  • Site' ' nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Ü yelerin Şirketimize, bayileri ile anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile iç inde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her tü rlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ü rü nler ve alışveriş konusu ü rü n-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar aç ık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yö ntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaç lar ile anılan şirketler ve kuruluşlarca sü resiz/sü reli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, gü ncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  • Ü yelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her tü rlü ü rü n ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve ü yelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları iç in Şirketimiz SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda aç ık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araç ları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Ü yelerimize ticari elektronik iletiler gö nderilebilir.
  • Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-gü venlik politikaları ve kullanım şartları geç erlidir reklam, banner, iç erik gö rmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-gü venlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.
  • Ü yelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her tü rlü ö neriler ç erç evesinde aldıkları kararlardan, bunlara gö re yaptıkları her tü rlü işlem ve uygulama ile sonuç larından Ü yeler sorumludurlar.
  • Ü yelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ü rü n/hizmet satın alması sö z konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulü nce yapılacak tü ketici sö zleşmesine tabidir. Tü ketici sö zleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında gö receğiniz sipariş ö n bilgilendirme formu-mesafeli satış sö zleşmesi şartları geç erli olacaktır.
  • Ü yelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiç bir gerekç e gö stermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Ü yenin bu husustaki aç ık bildirimine gö re, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar iç in tarafına iletişimler yasal azami sü re iç inde durdurulur (yasalara gö re mü mkü n-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Ü ye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mü mkü n olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biç imde anonim hale getirilir. Ü ye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami sü reler iç inde yerine getirilecek yahut hukuki gerekç esi tarafına aç ıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve Ü yelerine sunacağı ü rü n, hizmet ve fırsatlarda gerekli gö rebileceği her tü rlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yö ntemler ile duyurulduğu andan itibaren geç erli olur tü m kampanyalar duyurulan şartlara tabidir.

Tü m bu konularda ek bilgi almak iç in Şirketimize danışabilirsiniz.

Ü yelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir.

Adres: Adres: Meydan cad no 18 RİZE

Telefon : 0464 217 11 91

(İnternet sitesi adresi www.yagmurcicekevi.com)

Ü yelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her tü rlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mü mkü n olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlç e Hakem Heyetleri ile Tü ketici Mahkemeleri^' ' ne başvurabilirsiniz.

Vazgeç Kabul Ediyorum